17_10a – Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ bất động sản PGT