17_10c – Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ bất động sản PGT