pgtland-tong-ket-hoat-dong-kinh-doanh-du-an-kdt-my-gia-02-min – Công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ bất động sản PGT